Archief: reglement

Klik hier om ons archief te raadplegen


U kan ook terecht in het documentatiecentrum Ledegemstraat 2 te Dadizele waar voor de genealogen al veel gegevens in databases gestopt werden zodat ze vlot op de PC consulteerbaar zijn.
Opening van het archief: na afspraak. Het is enkel toegankelijk voor leden van de vereniging. Studenten kunnen in het kader van hun onderzoek gratis ons archief raadplegen op vertoon van hun studentenkaart . Graag hadden we dan een copij van hun werk ontvangen.
U kan ook contact opnemen met de archivaris (zie bestuur)

REGLEMENT
  1. Er worden geen stukken of documenten uitgeleend. Zij kunnen ter plaatse worden ingekeken en op aanvraag. Mits toestemming van de verantwoordelijke kunnen er kopies worden afgeleverd.
  2. Fotokopies worden door de verantwoordelijke archivaris genomen. Er wordt een kostprijs aangerekend naargelang de aard en de grootte van de kopie. Deze kostprijs kan nooit minder dan 20 cent per stuk (één zijde) bedragen. Er worden geen kopies verleend van computerbestanden.
  3. Bij aanwending van informatie, beeldmateriaal, kopies, ... in publicaties, dient steeds de "Heemkundige Kring 'Dadingisila'" als bron te worden vermeld.
  4. Tijdens het inkijken van de stukken wordt er niet gerookt, gegeten, noch gedronken.
  5. De verantwoordelijke toezichter mag weigeren bepaalde documenten voor te leggen (slechte staat van het document, documenten ressorterende onder het beroepsgeheim of welke door een wettelijke regeling niet publiek mogen gemaakt worden, enz.)
  6. Er wordt een register bijgehouden van de bezoekers en de ingekeken stukken.
  7. Voor opzoekingswerken die worden opgelegd aan de archivaris-verantwoordelijke kan er een uurvergoeding worden gevraagd, welke door de beheerraad wordt bepaald.
  8. De beheerraad bepaalt eveneens de sancties die zullen worden toegepast bij overtreding van het reglement. Ernstige overtredingen, zoals diefstal, vernietiging, opzettelijke beschadiging,... van voorgelegde stukken kunnen aanleiding geven tot uitsluiting, onverminderd de eis tot schadevergoeding.
  9. Alles wat niet door onderhavig reglement is geregeld, wordt aan de raad van bestuur voorgelegd. Haar beslissing ter zake is bindend en niet vatbaar voor betwisting.